Regulamin

Obowiązuje od 24.05.2018 


Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Czerwona Maszyna, ul. Balicka 56, 30-149 Kraków).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


§1 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych: Czerwona Maszyna 2.0 Ewa Gil Natalia Kasperowicz Sp.J. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 927548, nr NIP 6772469786, nr REGON 520213377.
2. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
3. Adres reklamacyjny: Centrum Logistyczne KMC-Services sp. z o.o., Czerwona Maszyna, ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka

4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://czerwonamaszyna.pl/termin-i-koszty-dostawy/ zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

5. Czerwona Maszyna 2.0 – Czerwona Maszyna 2.0 Ewa Gil Natalia Kasperowicz Sp.J. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 927548, nr NIP 6772469786, nr REGON 520213377.
6. Dane kontaktowe: Czerwona Maszyna, ul. Balicka 56, 30-149 Kraków, email: bok@czerwonamaszyna.pl, telefon: (+48) 784 805 312 (+48) 502 354 464
7. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
8. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
9. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się tutaj >>
10. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
11. Karta produktu – pojedyńcza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
12. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
13. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
14. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
15. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Kupującego przez Czerwona Maszyna 2.0 konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Kupującego, oraz informacje o jego działaniach w Sklepie, umożliwiające między innymi dostęp do historii zamówień.
16. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
17. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
18. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
19. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
20. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
21. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
22. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://czerwonamaszyna.pl/platnosci
23. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
24. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
25. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
26. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
27. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
28. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
29. Rejestr UOKiK ­– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny tutaj >>
30. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
31. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
32. Sklep – prowadzony przez Sprzedającego serwis internetowy dostępny pod adresem https://czerwonamaszyna.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie, oraz świadczone są inne usługi związane z ofertą Sprzedającego i transakcjami.
33. Sprzedający – Czerwona Maszyna 2.0 Ewa Gil Natalia Kasperowicz Sp.J. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 927548, nr NIP 6772469786, nr REGON 520213377.
34. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
35. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
36. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
37. Umowa OŚU – umowa o świadczenie usług w Sklepie, zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie, lub w odrębnych Regulaminach poszczególnych Usług.
38. Usługi – świadczone dla Użytkowników przez Czerwona Maszyna 2.0 w ramach Sklepu nieodpłatne usługi.
39. Użytkownik – Użytkownik internetu korzystający ze sklepu.
40. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
41. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  41.1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  41.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  41.3. nie nadaje się do celu o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  41.4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  41.5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  41.6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

       42. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
       43. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

        

       §2 Warunki ogólne

       1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu, oraz warunki świadczenia przez Sklep na rzecz Użytkowników Usług w Sklepie.
       2. Czerwona Maszyna 2.0 zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad, oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach.
       3. W ramach Sklepu poza zawarciem umowy umożliwia się Użytkownikowi między innymi:

       3.1. Wydawanie opinii dotyczących Produktów
       3.2. Zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Produktów
       3.3. Dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Sklepie, w tym:

       3.3.1. gromadzenie i dostęp do historii oraz statusów zamówień, w ramach zakładki Moje zamówienia
       3.3.2. tworzenia i udostępniania zbiorów produktów w ramach Listy pragnień i Listy ślubnej

       3.4. Korzystanie z usług, w tym:

       3.4.1. Powiadomienia o udostępnieniu produktu
       3.4.2. Otrzymywania newslettera
       3.4.3. Zgłoszenia zwrotu produktu
       3.4.4. Zgłoszenia reklamacji

       4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wybranych powiadomień, lub newslettera, dostępnych jako element Usług w ramach Sklepu poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Sklepu z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Sklepie.
       5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia umieszczone przez niego w Sklepie nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osob trzecich (w tym w szczególności praw autorskich, oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.
       6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
       7. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
       8. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od  wad.
       9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
       10. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
       11. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

       11.1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
       11.2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

       12. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
       13. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
       14. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://czerwonamaszyna.pl/, należy je wszystkie wyłączyć.
       15. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
       16. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
       17. Kupujący zobowiązany jest do:

       17.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
       17.2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
       17.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
       17.4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
       17.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
       17.6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

        

       §3 Rejestracja


       1. Użytkownicy mają możliwość:

       1.1. korzystania ze Sklepu bez dokonywania rejestracji bądź logowania, lub
       1.2. dokonania rejestracji w Sklepie za pomocą narzędzi dostępnych w Sklepie i logowania się w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Sklepie

       2. Rejestracja w Sklepie następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Sklepie danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Sklepu.
       3. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy, lub Umowy OŚU zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym.
       4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzający rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje. Rezygnacja z rejestracji w Sklepie (rozwiązanie Umowy) możliwa jest na zasadach opisanych w §8
       5. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą dokonania czynności, o których mowa w zdaniu 1 w punkcie 4. powyżej.
       6. Wraz z zawarciem Umowy, w Sklepie dla Użytkownika udostępniane jest Konto pozwalające między innymi na monitorowanie zamówień oraz ich historii.
       7. Do korzystania z niektórych Usług może być konieczne dokonanie rejestracji w Sklepie.
       8. Każdy Użytkownik Sklepu może posiadać jedno Konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez Sklep. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
       9. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w punkcie 5 powyżej umowy o świadczenie usług odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

        

       §4 Zawarcie Umowy i realizacja

        

       1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
       2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

       2.1. dodanie do koszyka produktu;
       2.2. wybór rodzaju dostawy;
       2.3. wybór miejsca wydania rzeczy;
       2.4. wybór rodzaju płatności,
       2.5.złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję”.

       3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
       4. Realizacja zamówienia Konsumenta, płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po jego potwierdzeniu drogą e-mail, lub telefonicznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
       5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
       6. Realizacja zamówienia Klienta, płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po jego potwierdzeniu drogą e-mail, lub telefonicznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
       7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
       8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, w momencie rozpoczęcia jego realizacji, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się zgodnie z §2 punkt 10.
       9. Wysłanie dokumentu zakupu na podany w zamówieniu adres e-mail następuje w momencie zakończenia weryfikacji przedmiotu umowy w magazynie Sprzedającego.
       10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 11.

        

       §5 Prawo do odstąpienia od Umowy

        

       1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
       2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
       3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć:

       3.1.poprzez zgłoszenie zwrotu w ramach Sklepu
       3.2. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Prawa konsumenckiego,
       3.3. w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

       4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
       5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
       6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
       7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
       8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
       9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
       10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
       11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
       12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

        12.1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
        12.2.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
        12.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
        12.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
        12.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
        12.6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
        12.7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

         

        §6 Rękojmia

         

        1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
        2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
        3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
        4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

        4.1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
        4.2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

        chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
        5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
        6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
        7.Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

         7.1.żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
         7.2. żądać usunięcia wady.

         8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
         9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
         10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
         11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
         12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 pkt 10.
         13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
         14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
         15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
         16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
         17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
         18. W terminach określonych w §6 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
         19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
         20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §6 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
         21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
         22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
         23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

          

         §7 Ochrona Prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych         1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z Usług, jest Czerwona Maszyna 2.0.
         2. Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, są zbierane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z prawem.
          Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska, lub nazwy, miejsca wydania rzeczy i numeru telefonu stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.
         3. Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, przetwarzane są przez Czerwona Maszyna 2.0 w celach wskazanych w §2pkt 3 regulaminu na podstawie ich zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Czerwona Maszyna 2.0.
         4. Sprzedający zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Sprzedającego.
         5. Sprzedający zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.
         6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Czerwona Maszyna 2.0  – podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie Czerwona Maszyna 2.0 czynności związane ze świadczeniem usług przez Czerwona Maszyna 2.0.
         7. Czerwona Maszyna 2.0 wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Sklepem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Sklepie.
         8. Czerwona Maszyna 2.0 informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Sklepu używane są przez Sprzedającego pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.Czerwona Maszyna 2.0 informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie ze Sklepu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj. Sposób oraz zakres działań Czerwona Maszyna 2.0 z wykorzystaniem plików „cookies” opisany został w Polityce plików cookies dostępnych pod linkiem: https://czerwonamaszyna.pl/polityka_cookies

          

         §8 Rozwiązanie Umowy         1. Świadczenie usług przez Czerwona Maszyna 2.0, w tym usług w ramach Konta Sklepu ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
         2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres : Centrum Logistyczne KMC-Services sp. z o.o., Czerwona Maszyna, ul. Komandosów 1,     32-085 Modlniczka lub za pomocą e-maila wysłanego z adresu e-mail przypisanego do konta na adres: ado@czerwonamaszyna.pl

         3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Czerwona Maszyna 2.0 w trybie natychmiastowym gdy:

         3.1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów Usług, lub
         3.2. stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub
         3.3. działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Czerwona Maszyna 2.0, lub w inny sposób istotnie szkodzą Czerwona Maszyna 2.0.

         W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Czerwona Maszyna 2.0 uprawniona jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.


          

         §9 Postanowienia końcowe

          

         1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
         2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
         3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://czerwonamaszyna.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
         4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
         W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.          

         Załącznik nr 1


         Pouczenie o odstąpieniu od umowy z Czerwona Maszyna 2.0         1. Odstąpienie od umowy o świadczenie usługi (Konto)

         W ciągu 30 dni od zawarcia umowy OŚU (utworzenie Konta) można od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
         Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: reklamacje@czerwonamaszyna.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

         FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
         (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

          

         Czerwona Maszyna 2.0

         Operator Sklepu Czerwona Maszyna

         Centrum Logistyczne KMC-Services sp. z o.o.

         ul. Komandosów 1

         32-085 Modlniczka


         reklamacje@czerwonamaszyna.pl

          

         Ja ………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu Czerwona Maszyna
         Data zawarcia umowy to ……….

          

         2. Odstąpienie od umowy (Zamówienie)

         Ważne: Prawo odstąpienia od umowy dotyczy konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Jeśli nie jesteś konsumentem w rozumieniu tej ustawy, sprawdź pozostałe zapisy Regulaminu.

          

         Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

         Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.

         Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować operatora sklepu Czerwona Maszyna o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną), albo zgłoszenie zwrotu na stronie sklepu.

          

         Operatorem sklepu Czerwona Maszyna jest:


         Czerwona Maszyna 2.0 Ewa Gil Natalia Kasperowicz sp.j.
         Nip 6772469786, Regon 520213377
         ul. Balicka 56
         30-149 Kraków
         Tel. (+48) 784 805 312 (+48) 502 354 464
         Email: reklamacje@czerwonamaszyna.pl

         Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

         FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

          

         Czerwona Maszyna 2.0 Ewa Gil Natalia Kasperowicz sp.j.

         Operator CzerwonaMaszyna.pl

         Centrum Logistyczne KMC-Services sp. z o.o.

         ul. Komandosów 1

         32-085 Modlniczka

         Ja niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
         Zwracam przedmiot w związku z wadą: tak / nie* .

          

         Opis i miejsce wady:

          

          

         Nr zamówienia: Data odbioru:

         Imię i nazwisko konsumenta:         Adres konsumenta         Data oświadczenia:         Podpis Konsumenta:

          

         Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

         W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, oraz z wyjątkiem spełnionego świadczenia pakowania na prezent), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

         Proszę odesłać nam zwracaną rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


         Załącznik nr 2


         OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO: OCHORONA DANYCH OSOBOWYCH         Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

         Administratorem Twoich danych osobowych jest Czerwona Maszyna 2.0 Ewa Gil Natalia Kasperowicz sp.j. z siedzibą w Krakowie (30-149) przy ul. Balicka 56 - operator sklepu Czerwona Maszyna (dalej: Czerwona Maszyna).

         Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Czerwoną Maszynę?

         Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Czerwoną Maszynę, możesz skontaktować się z nami pisząc do nas na adres email: ado@czerwonamaszyna.pl

         Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

         Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w Czerwonej Maszynie, składania zamówienia, lub zapisu do newslettera, jak i podczas korzystania przez Ciebie ze sklepu Czerwona Maszyna.

         W jakim celu i na jakiej podstawie Czerwona Maszyna przetwarza Twoje dane osobowe?

         Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

         • umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z Czerwonej Maszyny;
         • umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienia monitorowania zamówień i ich historii;
         • umożliwienia Ci otrzymywania na żądanie powiadomień o dostępności produktów
         • umożliwienia przeprowadzania i realizacji zamówień w sklepie Czerwona Maszyna
         • umożliwienia wystawienia opinii produktom w sklepie Czerwona Maszyna
         • zapewnienia możliwości realizacji płatności za zamówienie;
         • przyjmowania zwrotów zakupionych przez Ciebie produktów;
         • rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji zakupionych produktów;
         • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
         • kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
         • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

         Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

         Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

         • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych Czerwonej Maszyny celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
         • organizacji programów lojalnościowych, w których możesz wziąć udział;
         • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami Czerwonej Maszyny;
         • prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
         • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników Czerwonej Maszyny w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);
         • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
         • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
         • zapewnienia obsługi usług kurierskich
         • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
         • dostosowywania wyświetlania kategorii ofert lub poszczególnych ofert do Twojej aktywności w Sklepie
         • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
         • prowadzenia analiz statystycznych;
         • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

         Czerwona Maszyna jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

         • organizacji konkursów w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu);
         • dostarczania Ci newslettera, w tym zawierającego informacje handlowe
         • otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących produktów
         • zapisywania danych w plikach cookies;
         • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

         Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili  w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

         Czy musisz podać Czerwonej Maszynie swoje dane osobowe?

         Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym jeśli dokonujesz u nas zakupów, a także w zakresie w jakim będziesz zwycięzcą konkursu lub promocji i odbierzesz nagrodę, która wymaga rozliczenia podatkowego, a ponadto jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, w przypadku zamówień także adres pocztowy dostawy i numer telefonu. 

          Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych,  nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

         Jakie masz uprawnienia wobec Czerwonej Maszyny?

         Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

         Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

         • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
         • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Czerwoną Maszynę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
         • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Czerwonej Maszynie sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Czerwonej Maszynie, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Czerwonej Maszyny są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
         • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

         Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

         W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

         Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

         Komu Czerwona Maszyna udostępnia Twoje dane osobowe?

         Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, kurierom, serwisom internetowym, które współpracują z Czerwoną Maszyną), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług przez Czerwoną Maszynę. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

         Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

         Czerwona Maszyna przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia jej zakończenia.

         Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

         Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

         Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Czerwona Maszyna przekazuje Twoje dane osobowe?

         Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

         Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

         Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji.

         Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

          

         Wersja 14.2 (Kraków, 24 maja 2018 roku)